libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration. National Academy of Politics and Public Administration Library. Hồ Chí Minh Quốc gia và Học viện Chính trị Hành chính Công ( HaNoi, Vietnam) [web site ]  [Millennium] +

Universidad Peruana Unión. Sistema de Bibliotecas de UPeU. ( Ñaña, Peru) [web site ]  [online catalog] [Symphony] +